HAC

Haccın Yapılışı
Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm'ın beş şartından biridir.
Hac kelimesi İbrânîce'de hag şeklindedir; "bayram" anlamına gelen bu kelime "bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak" mânasındaki hvg kökünden türemiştir.
Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce'den başka Ârâmîce'de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının "bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu" olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir. Arapça'da "gitmek, yönelmek; ziyaret etmek" anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça'da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe'de hacı denir.
 
İslam Dininde Hac
İslami kaynaklara göre haccın Hz.Âdem dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Bir kısmı İsrailiyata dayanan bazı rivayetlere göre Kâbe'yi önce melekler tavaf etmiş, daha sonra da Hz.Âdem, Allah'ın emriyle Mekke'ye giderek Arafat'ta Hz.Havva ile buluşup kendisine Beytullah'ın etrafındaki hacla ilgili mukaddes yerleri gösteren meleklerin rehberliğinde haccetmiştir (Hamidullah, " İslam'da Hac", (trc. M. Akif Aydın) İTED, VIII/1-4 (1984)s. 123-127)
Hz. Şit'in peygamberliği sırasında onardığı Kâbe, Nûh tufanının arkasından uzunca bir süre kumlar altında kalmış ve nihayet Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından eski temelleri bulunarak yeniden inşa edilmiştir. "Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber beytin temellerini yükseltirken..." (Bakara, 2/127) mealindeki ayet bu inşaata işaret etmektedir.
Cenab-ı Hakk'ın Hz. İbrahim'e, "İnsanlar arasında hacca ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait birtakım yararları yakından görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri) için sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin; sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi tavaf etsinler" (Hac, 22/27-29) emrini vermesinden, insanları hac yapmak üzere Mekke'ye davet eden ilk peygamberin Hz.İbrahim olduğu anlaşılmaktadır. Hz.İbrahim haccın menasikini tespit ederek Kâbe'nin her yıl ziyaret edilmesini sağlamış ve oğlu Hz. İsmail'i orada bırakıp Filistin'e dönmüştür; o tarihten sonra gelen peygamberler ve ümmetleri de Kâbe'yi ziyaret etmişlerdir.
İslam'ın doğuşu sırasında Kâbe'yi tavaf, umre, Arafat ve Müzdelife'de vakfe, kurban kesme gibi adetler devam ettirilmekte, hac putperest gelenekleriyle birlikte sürdürülmekteydi.
Cahiliye Arapları Kâbe dışında Lât, Menât, Uzzâ ve Zülhalesa gibi tanrıların tapınaklarını, ileri gelenlerin kabirlerini ve dikili taşları da (ensab) tavaf eder ve buna "devâr" derlerdi (İbnü'I-Kelbi, s. 39).
Hacılara su ve yemek ikram etme âdeti (sikaye, rifade) çok eski devirlerden beri devam ediyordu.
Mekke'nin fethinden sonra Kâbe'nin içinde ve etrafında yer alan putlarla birlikte Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği hac ibadetinde bulunmayan şirk unsurları da tamamen temizlenmişti.
 
Haccın Hikmeti
Hac, belirli fiillerin sadece Allah rızası için yapılmasından oluşan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir (Mesela bk. Hac, 22/28-33). Böylece insanlar, haccın hikmetlerini kavramaya ve gerek fert gerekse ümmet olarak onu layıkı veçhile ifa edip azami ölçüde hikmetlerini gerçekleştirmeye teşvik edilir.
Müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Diğer yükümlülükler gibi hac da insan merkezli ve insanın ihtiyaç duyduğu hayırların tahakkukunu hedef alan bir ibadettir. Bu bakımdan onun hikmetlerini üç noktadan hareketle tespit etmek mümkündür:
Allah'ın insanlara bazı şeyleri yapmalarını emretmesi ve bunların yerine getirilmesi suretiyle kendilerine lütufta bulunması, Haccı gerçekleştiren insanın ona hazırlanırken, menasikini ifa ederken ve ibadetini tamamladıktan sonra kendi kabiliyetine göre elde edebildiği olumlu sonuçlar, bu ibadeti sadece Allah rızası için yerine getiren tek tek insanların iradelerinin ve tesir alanlarının dışında haccın bütün ümmete sağladığı faydalar ve onları ulaştırdığı yüksek seviye.
Haccın hikmeti, Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-rab ilişkisinin insanın kendi hayatı ve ayrıca içinde bulunduğu ümmet üzerindeki etkisiyle ortaya çıkar. Gazali'nin ifadesiyle hac dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. (İhya', I. 314)
Hac dış görünüşü itibariyle sembolleri andıran, gerçekte ise çeşitli ruhi eğitimleri sağlayan birbirinden farklı davranışların toplamından ibarettir.
Her Müslüman, imandan sonra en faziletli ibadet sayılan namazın (Müslim, "İman", 137-140) kıblesini oluşturan mübarek mekânı görmek, orada başta Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselam olmak üzere geçmiş peygamberlerin hak din uğrunda verdikleri mücadeleleri hatırlamak, asırlar boyunca birçok müminin namaz, dua ve niyazlarına sahne olan manevi atmosferde yaşamak ister. Hac bu açıdan tarihin yeniden yaşanmasının ve mücerredin müşahhas hale gelmesinin vasıtası olmaktadır.
Hac ibadetinin temel gayesi ve hikmetlerinden biri insanların Allah'ın emri gereğince yurtlarını, ailelerini ve dostlarını, mallarını terk etmeye, bazı arzularına karşı koyup sıkıntıları göğüslemeye hazır olduklarını göstermeleridir.
Müminin hac esnasında elde ettikleriyle orada gerçekleştirdiği menasik arasında da bir ilişki vardır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, haccın gerçekleştirildiği mekânla Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın ve ilk Müslümanların yaşadıkları mekânın aynı olmasıdır. Mü'min hac esnasında, Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın ve ashabının bulunduğu coğrafi mekânla karşılaşmakta, Kur'an'da "Allah'ın koyduğu dini işaret ve nişanlar" (şeairullah) olarak tavsif edilen (Bakara, 2/158; Hac, 22/32, 36) bu mekânlarda bulunarak o dönemin manevi ruhundan nasip almaktadır.
 
Tarihçe
Hac Mekke'nin fethinden önce farz kılınmakla birlikte müşriklerle ilişkilerin iyi olmaması sebebiyle Müslümanlar ancak fetihten sonra hacca gidebildiler. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın katılmadığı bu hacda Müslümanların yanında Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden gelen müşrikler de vardı.
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam fetih yılında bir hac emiri tayin etmemiş, Mekke Valisi Attab b. Esid bu görevi yerine getirmiştir. Fethi takip eden yıl Hz. Ebu Bekir hac emiri olarak görevlendirilmiş ve müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşamayacağı (Tevbe, 9/28) kadın veya erkek hiç kimsenin çıplak tavaf yapamayacağı gibi hususları tebliğ etmek vazifesi ise Hz. Ali'ye verilmiştir.
Hicretin 10. yılında hac görevini ifa eden Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'dan sonra gelen halife ve hükümdarlar da ya bizzat kendileri hacca gitmek yahut emir tayin etmek suretiyle hac kafilelerinin bu vecibeyi huzur içinde yerine getirmelerini sağlamışlardır. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, halifeliklerinin ilk yılında hac emiri tayin edip ertesi yıl bizzat hacca gitmişler, Hz. Osman halifeliğinin ilk ve son yılları hariç her yıl haccetmiş. Hz. Ali ise iç karışıklıklar sebebiyle hilafet yılları içinde buna hiç fırsat bulamamıştır.
Emevi halifelerinden Muaviye, ilki 44 (665) yılında olmak üzere birkaç defa, Abdülmelik b. Mervan 75'te (695), I. Velid 91 (710) ve 95'te (714), Süleyman b. Abdülmelik 97'de (716), Hişam b. Abdülmelik 106'da (725) haccetmişlerdir; Hişam'dan sonraki Emevi halifelerinin hiçbiri hacca gitmemiştir. Abbasilerden hacca giden ilk halife 140 (758), 147 (765), 148 (766) ve 152 (769) yıllarında hacceden ve 158'de (775) hac yolunda ölen Ebu Ca'fer el-Mansur'dur, Mehdi-Billâh iki defa, Harunürreşid ise dokuz veya on bir defa hacca gitmiştir. Harunürreşid'den sonraki halifeler (Fatımi halifeleri de dâhil) devlet merkezinden uzun süre ayrılmayı göze alamadıkları için hacca gitmemişlerdir. Abbasiler döneminde haccı etkileyen faktörlerin başlıcaları iç karışıklıklar, dış tehditler, bedevilerin çapulculukları, iktisadi sıkıntılar, susuzluk ve aşırı sıcaklarla sağlık problemleriydi.
Abbasi halifeleri, hacıların yol güvenliğini sağlamak için büyük organizasyonlar kurmuşlardır. Horasan'dan ve diğer uzak yerlerden gelen hacı adayları şevval ayında Bağdat'ta toplanır ve burada düzenlenen bir törenle yola çıkan kafileyi bir askeri birlik korurdu. Kafileler Kûfe, Necef, Kadisiye gibi etrafı hurmalıklarla çevrili yerlere ve büyük şehirlere uğrar, Fırat nehrini sallardan yapılmış bir köprü üzerinden geçerek Arabistan çölüne iner, sonra Necid yaylalarını geçip Hicaz dağları istikametinde yol alırdı. Harunürreşid'in karısı Zübeyde 3 milyon dinar harcayarak Bağdat-Mekke yolunu yaptırmıştı; bu yol daha sonra Nizamülmülk ve Adudüddevle tarafından da tamir ettirilmiştir. Yol boyunca inşa ettirilen büyük su depoları müstahkem kalelerdeki askerlerin gözetimi altındaydı. Kervanın başında atlı muhafızların refakatinde halifenin mümessili yer alır, bunu hacı grupları takip ederdi.
Endülüs Emevi hükümdarları ise devamlı şekilde Hıristiyanlarla savaş halinde oldukları için kendileri hacca gitmedikleri gibi halka da izin vermediler; âlimler de cihadın hacdan daha büyük önem taşıdığını, böyle bir zamanda altının yurt dışına çıkarılmasının uygun olmadığını söylediler; bu sebeple çok az sayıda Endülüslü haccedebilmiştir. Bu bilgilerin ışığında Harunürreşid'den sonra Mısır, Suriye ve Irak gibi Arap yarımadasına komşu ülkelerin hükümdarlarının istisnai olarak hac farizasını yerine getirdikleri söylenebilir.
Ortaçağ'da hac birçok âlim ve edibin meslek hayatlarının başlangıcını oluşturmuştur. V (XI) ve VI. (XII.) yüzyıllarda Nişabur'da genellikle müderris ve kadılar görevlerine başlamadan önce Mekke'ye giderlerdi. Bu kişiler için hac, İslami ilimlerin merkezini ziyaret etmek ve İslam hukuku veya hadis araştırmalarını yerinde sürdürmek anlamına geliyor, memleketlerine döndüklerinde de kendilerine bir saygınlık kazandırıyordu. (Bu bölüm, Abdülkerim ÖZAYDIN, "Hac", DİA., XIV, 399-400'den özetlenerek hazırlanmıştır.)
Kaynak: http://hacveumre.diyanet.gov.tr/RehHacYapilisi.aspx#.Vfu4kN_tlBd
 
Diğer taraftan hacca giden her Müslüman, ihrama girerken büründüğü esvapla kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliğinin şuurunda olarak artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hissetmekte ve bunun etkilerini duymaktadır.
Tavaf kişiye, her şeyin bir başka şey etrafında belli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Sa'y, Müslüman'ın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür; Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunu fark eder. Arafat'ta rabbine yönelen insan daha bu dünyada, hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda O'nun huzurunda durmanın manasını, makam, servet ve ilim gibi üstünlüklerin gerçek değerinin hesaba çekileceği zaman ortaya çıkacağını anlar; üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar.
Hac esnasında Müslüman daha önce teorik olarak haberdar olduğu, fakat layıkı ile yaşayamadığı bir dizi imanı ve ahlaki özellikler kazanır; sahip bulunduğu olumlu niteliklerde ise daha çok sebat ve güç kazanır. Hac müminin kendi kendisinin farkına varma sürecidir.
Hacdan dönen mümin,İslam'ın ilk muhatapları olan ve hayatlarını ona vakfeden Asr-ı saadet Müslümanlarının yaşadığı yerleri gezerek, Peygamber'i kitaplardaki bilgilerle tarihi bir şahsiyet olarak tanımanın ötesinde sanki onu bizzat görerek imanını ve ikrarını tazelemiştir. Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın yaşadığı yerleri ve kabrini ziyaret etmiş, tebliğ vazifesini başarıyla yerine getirdiği mekânlarda peygamberliğine bir daha şahadet etmiştir. Aynı zamanda dünyada mevcut çok çeşitli ırkları, bunların konuştuğu dilleri gözlemiş, ancak bu farklılıkların, sadece insanların birbirlerini tanıyarak iletişim kurabilmeleri için (Hucurat, 49/13) Allah tarafından birer alamet olarak yaratıldığının şuuruna varmıştır. Bunun yanında insanlar arasındaki bu farklılıkların birlik ve beraberliği engellemediğini, mevcut farklılıklarla birlikte Allah'a teslim olmanın her türlü vahdetin esasını oluşturduğunu fark etmiştir. Böylece dünyasının sınırları genişlemiş, coğrafi bilgileri nazari boyutlarını aşmış, yer küresinin muhtelif bölgelerinde yaşayan yüz binlerce insanla bir arada bulunmuş, en olumsuz şartlarda bile insanların birbirine müsamaha göstermesinin ne demek olduğunu bizzat tecrübe ederek anlamıştır.
Hac, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bütün Müslümanların aynı değerlere sahip oldukları ve bu değerlerin kendileri için ortak bir zemin oluşturduğu gerçeğini ortaya koyar. Hacca giden Müslüman bir ailenin ferdi, bir köyün, bir kasabanın veya bir şehrin sakini ve bir devletin vatandaşı olarak ülkesinden ayrılır, bir ümmetin ferdi olarak memleketine döner.
(Bu bölüm, Tahsin GÖRGÜN, "Hac", DİA., XIV, 397-399'dan özetlenerek hazırlanmıştır.)
 
İlk Hazırlığı Manevi Olarak Yapın
Hac ibadeti tüm Müslümanların hayalini kurduğu ama herkesin gitme fırsatı bulamadığı, özel bir yolculuk. Kâbe’yi göreceğinizi, Peygamber Efendimizin yaşadığı toprakları ziyaret edeceğinizi düşünerek kendinizi ruhen bu eşsiz yolculuğa hazırlayabilirsiniz. Öte yandan, bu kutsal görevi yerine getirme niyetiyle farklı kültürlerden milyonlarca insanın topluca bulunduğu bir ortamda bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Kutsal yolculuk sırasında yaşanacak zorlukları aşmak için sabır gerektiğini unutmayın. Uzun yolculuk süresini, kalabalık ve fiziksel yorgunluğu göze almalı, sorunsuz bir yolculuk hayal etmemelisiniz. Dünyevi hiçbir beklentiye girmeden, turistik gezi bilincinden uzak bir yolculuğa çıkacağınızı düşünerek kendinizi buna hazırlayın. Allah’ın razı olduğu biçimde hac veya umreyi yapmak için kalben niyet edin ve sabır gösterin. Haccı veya umreyi ruhen yaşayabilmek ve ibadetinizi eksiksiz biçimde yerine getirebilmek için öncesinde yeterli bilgiye sahip olmaya gayret edin. Kutsal yolculuk, Peygamber Efendimizin yaşadığı topraklarda geçtiğinden O’nun hayatına dair kaynakları okuyabilirsiniz. Bu ziyaret edeceğiniz kutsal mekanları daha iyi anlayabilmeniz için de önemlidir. Gideceğiniz yerlere yönelik tarihi bilgileri öğrenebilir, hac ve umre ile ilgili seminerlere, sohbetlere katılabilir veya yazılı kaynaklara başvurabilirsiniz.
 
Hac Yolculuğu İçin Bavul Hazırlığı
Hacı adaylarının en çok bilgiye ihtiyaç duyduğu konulardan biri bavul hazırlığıdır. Çünkü hem ibadetin gerektirdiği, hem de uzun süre uzakta ve zorlu bir yolculuğa çıkacak olmanın gerektirdiği pek çok ihtiyaç bulunuyor. Böyle bir listeye ihtiyacınız varsa aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz:
 • Kalacağınız süreyi dikkate alarak yeterli gelecek kadar pamuklu, geniş, açık renk ve rahat giysiler alabilirisiniz.
 • Erkekler için ihram elbisesi bulunması gerekiyor.
 • Saç ve sakal tıraşı için tıraş makinesi
 • Havanın özellikle sabahları serin olma ihtimaline karşı hırka ya da ceket bulundurabilirsiniz.
 • Uzun süre idare edecek kadar pamuklu iç çamaşırı ve çorap almayı da unutmayın.
 • Uzun süre giyeceğiniz için rahat edeceğiniz ayakkabı, terlik ve sandalet getirmeye özen gösterin.
 • Mutlaka güneş gözlüğü bulundurun.
 • Seyahat boyunca taşıyacağınız küçük boy bir Kur’an-ı Kerim alın.
 • Para kesesi, seccade, tespih, iğne-iplik, kalem, not defteri, kağıt havlu alın.
 • Maske, tırnak makası, kokusuz sabun, kağıt mendil, küçük makas bulundurun.
 • Yolculuk boyunca yanınızda taşımanız için bir el ya da omuz çantası bulundurun. İçerisine seccade ve dua kitabı koyabilirsiniz.
 • Elbette ihtiyaç çok ancak bavulunuzu hazırlarken uçaklar için belirlenen yük sınırını aşmamaya dikkat edin.
 • Bavulunuzun diğer hacı adaylarınınki ile karışmasını önlemek için üzerine adınızın ve telefon numaranızın bulunduğu bir etiket yapıştırabilir, ayırt edici bir işaret koyabilirsiniz.
Hac Yolculuğunda Sağlık Hazırlığı
Hac ve umre ruhen çıkacağınız bir yolculuk olsa da koşulları gereği bedenen yapılan bir ibadettir. Farklı iklim koşullarında, kalabalık içerisinde gerçekleşecek hac ve umre yolculuğunuzda sağlığınızı korumanız, ibadetinizi eksiksiz yapabilmeniz için önem taşıyor. Yola çıkmadan önce ve ibadetiniz süresince sağlıkla ilgili dikkat etmeniz gerekenleri mutlaka okuyun.
 • Yolculuğa çıkmadan önce geniş kapsamlı bir doktor kontrolünden geçin.
 • Uyku ve yeme-içme düzeninizi gözden geçirmeniz, vücudunuzu az yemek yemeğe ve az uykuya alıştırmanız size yolculuğunuz sırasında kolaylık sağlar.
 • Sürekli hareket halinde olacağınız için hac veya umre sırasında bedenen güçsüz düşmemek için egzersizler yaparak ya da sık sık yürüyüşe çıkarak bu sürece hazırlanabilirsiniz.
 • Yolculuk öncesi Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülen aşılarınızı mutlaka yaptırın ve aşı kartınızı çantanızda taşıyın.
 • Yolculuğa çıkmadan kişisel beden temizliğinizi yapın.
 • Devamlı ilaç kullanıyorsanız, bu ilaçlarınızı raporları ile birlikte ve yeterli gelecek miktarda yanınıza almayı unutmayın.
 • Yanınızda mutlaka ağrı kesici, antibiyotik, kas gevşetici, pişik kremi ve yumuşatıcı krem bulundurun.
 • El hijyeninizi sağlayabilmek için kokusuz sabun ya da durulmaya gerek duyulmayan alkolsüz jellerden faydalanabilirsiniz.
 • Kalabalık ortamda mikroplardan ya da bulaşıcı hastalıklardan korunmak için yüz maskesi kullanın.
 • Sürekli yürüyüş halinde olacağınızı düşünürseniz ortopedik ayakkabı ya da terlik tercih etmenizde fayda var.
 • Güneşten kendinizi korumak için güneş gözlüğü ve şemsiye kullanabilirsiniz.
 • Bedeninizi serin tutacak, terletmeyecek pamuklu çamaşır ve kıyafetleri tercih edin.
Hac Vizesi İçin Gerekli Evraklar
1) En az 1 yıl geçerlilik süresi olan yeni çipli pasaport
2) 2 adet vesikalık fotoğraf
3) Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C Kimlik numarası olacak)
4) Evli olup eşi ile beraber seyahat edecek 45 yaş altı bayan misafirlerimiz için “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” veya evlilik cüzdanının noter tasdikli fotokopisi
*45 Yaşın Üstündeki Bayanlar için, 1. 2. ve 3. maddelerdeki evraklar yeterlidir. 45 yaş altında olup eşi yanında olamayacak bayanlar ancak 1.derece erkek akrabalarıyla umreye gidebilirler. 45 yaşın altındaki bayanların, yanlarında bir mahrem (birinci derece erkek yakını) bulunmaksızın, Suudi Arabistan’a gitmelerine Suudi Devleti tarafından izin verilmemektedir.
 
45 Yaş Altı Bayanlar için Gerekli İlave Evraklar
45 yaş altı bayanlar için mahreminin yakınlık derecesini belirten ve akrabası olduğuna dair Nüfus Müdürlüğü’nden alınan “Nüfus Kayıt Örneği” aslı.
Evli ise eşinden, bekar ise de babasından Umre’ye gidebileceğine dair noterden alınacak Muvafakatname’nin aslı (baba yoksa diğer erkek aile bireylerinden alınabilir)
Yalnız giden bayana mahrem olacak şahsın (Baba / Kardeş / Amca / Dayı / Yeğen / Dede / Kayınbaba / Damat ) vereceği noter tasdikli Taahhütname’nin aslı.
 
MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
Ben Ali Yılmaz eşim Ayşe Yılmaz’ın Umre amacı ile Suudi Arabistan’a (babası / kayınbabası / oğlu / yeğeni / amcası / dayısı) Ahmet Yılmaz ile gidip gelmesine muvafakat ediyorum.
 
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
Ben Ahmet Yılmaz ( annem / halam / teyzem / yeğenim / kayınvalidem / gelinim) Ayşe Yılmaz’ı beraberimde Umre amacı ile Suudi Arabistan’a götürüp getireceğimi ve her türlü masraflarını karşılayacağımı beyan ve taahhüt ederim.
* Yukarıdaki Muvafakatname ve Taahhütname metinleri örnek olarak verilmiştir. Örnek metinlerde bulunan isimlerin yerine kendi isminizi ve yakınlarınızın ismini yazın.
 
Çocukların Gidebilmesi İçin İstenilen Şartlar
8 yaş altı çocuklar ancak baba veya anneden birisi ile birlikte Umre’ye gidebilirler..
8-17 yaş arası çocuklar anne, baba veya birinci derecede akrabayla Umre’ye gidebilirler.
Önemli Not: Vize için gerekli evrakların bir ay öncesine kadar MOSTTUR adresine gönderilmesi gerekmektedir.